Záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a účel, ktorému slúžia. Podľa Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať.